Challenge to K2: [Japan]. Komatsu, Yoshio
Challenge to K2: [Japan]. Komatsu, Yoshio